Sportadviesgroep

Privacy policy

Algemeen

De website: www.sportadviesgroep.nl is eigendom van Sportadviesgroep VOF, verder in dit document aan te duiden als SAG. SAG houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de beschermingpersoonsgegevens. Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die SAG bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

SAG gevestigd aan De Drost 41 te Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Sportadviesgroep

Bezoekadres:
Crailoseweg 116
1272 EX Huizen

telefoon: 06-33109797 en/of 06-11625699
www.sportadviesgroep.nl
backoffice@sportadviesgroep.nl
KvK 72645377

Persoonsgegevens die wij verwerken

SAG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1. Voor- en achternaam
2. Geslacht
3. Geboortedatum
4. Adresgegevens
5. Telefoonnummer
6. E-mailadres
7. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld omdat u opdrachten wilt uitvoeren
8. Via ons als sportcoach/ eventmedewerker, in correspondentie en telefonisch
9. Bankrekeningnummer

 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via backoffice@sportadviesgroep.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  • SAG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het opmaken van een offerte
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden om via ons opdrachten uit te voeren als sportcoach/eventmedewerker
  • Om diensten en/of producten aan u te leveren
  • De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt. Als wij voornemens zijn uw persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.

Geautomatiseerde besluitvorming

SAG neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SAG) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SAG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden

SAG verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Beeldmateriaal

SAG maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van SAG en als herinnering van uw activiteit. Bij het aangaan van een opdracht wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal. Toestemming is altijd in te trekken. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor u schade kunt ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. Voordat wij foto’s of video’s publiceren vragen wij uw toestemming. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat deelnemers of publiek foto’s maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

SAG gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. D ecookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SAG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar backoffice@sportadviesgroep.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machinereadable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

SAG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SAGneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen ommisbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingtegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijnvan misbruik, neem dan contact op via backoffice@sportadviesgroep.nl.

Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Aanpassingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht om deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd

Vragen en informatie

Indien u vragen heeft over de manier waarop SAG met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen