Algemene voorwaarden Sportadviesgroep 2020
Art. 1. Definities
Opdrachtnemer is Sportadviesgroep, De Drost 41 1274 HX Huizen.
Sportadviesgroep zal in dit document verder worden afgekort als ‘SAG’.
Opdrachtgever is degene die namens zichzelf en/of ten behoeve van meerdere (rechts)personen een
sportevent/sportclinic boekt of personeel inhuurt bij SAG. Degene die door de opdrachtgever als participant aan een sportclinic/sportevent van SAG wordt opgegeven is de deelnemer.
Sportclinic of sportevent is een activiteit die direct of indirect gebaseerd is op sport en veelal onder
leiding van een gediplomeerde sportinstructeur wordt uitgevoerd door SAG.
Staff van SAG kan niet in dienst genomen worden door onze opdrachtgevers. Staff zijn
medewerkers van SAG. Ze zijn uitsluitend op uurtarief in te huren voor sportieve activiteiten of
voor ondersteunende werkzaamheden op (sport)evenementen.
Prijs is de door opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen geldelijke tegenprestatie voor de
door opdrachtnemer te leveren diensten en materialen.
Art. 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en SAG. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij op schrift zijn gesteld en door beide partijen akkoord zijn bevonden en ondertekend. Indien de
opdrachtgever of derden gebruik maken van eigen algemene voorwaarden die (op een onderdeel)
strijdig zijn met deze voorwaarden, dan prevaleren deze algemene voorwaarden (op strijdig
onderdeel).
Art. 3. Offertes
Een offerte is geldig tot en met de daarin genoemde vervaldatum. Na deze datum vervalt de offerte
automatisch. Een aanvraag voor offerteverlenging dient schriftelijk te worden ingediend. Een
overeenkomst met SAG komt tot stand indien de opdrachtgever zijn/haar instemming met een
offerte van SAG schriftelijk, of per e-mail SAG heeft bevestigd. Op zijn/haar instemming met een
offerte dient de opdrachtgever te vermelden: boekingsgegevens zoals naam bedrijf, aantal
deelnemers, contactadres, woon/vestigingsplaats, telefoonnummer(s), eventueel emailadres, naam
activiteit/ reden inhuur en (voorkeurs)datum van de activiteit/dienst. De opdrachtgever verklaart
namens de deelnemer(s) bij de instemming met de offerte dat de deelnemer(s) deze voorwaarden
kennen en accepteren. De opdrachtgever ontvangt na de totstandkoming van de overeenkomst een
factuur.
Art. 4. Aanbetaling
Bij aanvragen van € 5.000,- of hoger wordt een aanbetaling in de offerte opgenomen. Dit bedrag
dient na de totstandkoming van de overeenkomst te worden voldaan. De aanbetaling is 30% van het
in de offerte genoemde totaalbedrag ofwel het percentage zoals is overeengekomen. De aanbetaling
dient te allen tijden 7 dagen vóór aanvang van de uitvoering van de opdracht te zijn bijgeschreven.
Indien dit niet het geval is vindt de activiteit geen doorgang en blijft het aan te betalen bedrag
gewoon aan SAG verschuldigd. Binnen de in de offerte aangegeven termijn dient de aanbetaling te zijn voldaan op rekeningnummer NL25KNAB0257747370 t.n.v. Sportadviesgroep te Huizen. Kosten voor extra deelnemers, meer in te zetten personeel of overige kosten voor aanvullende diensten die niet in de initiële offerte/overeenkomst staan opgenomen, worden apart gefactureerd.
Wijzigingen in de offerte/overeenkomst voor aanvang van de activiteit, die van invloed zijn op de aanbetaling, worden niet in mindering gebracht op de aanbetaling.
Art. 5. Prijzen en betalingen
Alle prijzen die vermeld staan in offertes en/of de overeenkomst zijn exclusief 21% BTW. BTW wordt
apart op de factuur vermeld. Het resterende bedrag, eventueel aangevuld met extra diensten, dient
binnen de eveneens in de offerte en/of de overeenkomst aangegeven termijn te worden voldaan.
Indien betaling binnen de gestelde termijnen achterwege blijft dan is de opdrachtgever een
vertragingsrente verschuldigd aan SAG van 15% over het dan openstaande bedrag. Indien de
opdrachtgever nalatig is in zijn/haar betalingsverplichting tegenover SAG. En SAG vervolgens de
vordering ter incasso uit handen moet geven aan een gerechtsdeurwaarder, dan zijn alle kosten
daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Eventuele buitengerechtelijke kosten in verband met
een gerechtelijke procedure zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
Art. 6. Annulering
Gehele of gedeeltelijke annulering dient per aangetekend schrijven aan SAG te worden
medegedeeld. In het geval van een annulering geldt dat de opdrachtgever de volgende bedragen
verschuldigd is aan SAG:
Annulering vanaf boekingsdatum t/m 31 dagen voor aanvangsdatum: 25% van het totale
factuurbedrag. Annulering vanaf 30 dagen t/m 15 dagen voor aanvangsdatum: 50% van het totale
factuurbedrag. Annulering vanaf 14 dagen t/m 7 dagen voor aanvangsdatum: 75% van het totale
factuurbedrag. Annulering binnen een week voor aanvangsdatum: 100% van het totale
factuurbedrag.
Art. 7. Instructie en reglementen
De opdrachtgever onderwerpt zich aan de door SAG of de door SAG aangewezen toezichthoudende begeleiding gegeven instructie en reglementen en verklaren deze na te leven. Het betreft in het bijzonder reglementen aangaande de orde en discipline welke noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de aanwezigen, de deelnemers, gebruik van accommodatie, behoud van materialen en het naleven van goede en veilige instructies. Indien de opdrachtgever of deelnemer(s) de instructies en/of reglementen overtreden, dan is dat een reden om de opdrachtgever of de deelnemer(s) verdere toegang tot de activiteit te ontzeggen. In een dergelijk geval heeft de opdrachtgever geen recht op teruggave van de betaalde bedragen. Nog niet betaalde bedragen blijven verschuldigd door de opdrachtgever.
Art. 8. Materialen
SAG verzorgt haar activiteiten met veilige en goed functionerende materialen. Kosten ten gevolge
van reparatie of kosten door schade, diefstal of vernieling door onzorgvuldige omgang met het
materiaal, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten worden opgenomen in een aparte
factuur die volgens de daarin aangegeven betalingstermijn dient te worden voldaan. (zie ook
betaling). SAG is niet verantwoordelijk voor onderhoud, reparatie of diefstal aan eigen materiaal
van de opdrachtgever of de deelnemer(s).
Art. 9. Accommodatie
Op het gebruik van accommodaties voor activiteiten van SAG zijn de Uniforme Voorwaarden
Horeca (UVH) van toepassing. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Art.10. Eigen risico
De opdrachtgever en deelnemer(s) verklaren dat hij/zij het programma van de sportclinic/sportevent
uitsluitend en alleen uitvoeren op eigen risico. Kosten voor enig ongeval of letsel wordt geheel door
hem/haar gedragen. Van de deelnemer wordt een conditie verwacht waarbij de duur en de
intensiteit van de fysieke inspanning geen belemmering opleveren voor zijn/ haar lichamelijk
functioneren. Indien men deelneemt onder medische indicatie dient dit voorafgaand aan de
sportclinic/sportevent bij SAG te worden gemeld. De deelnemer is zich ervan bewust dat het
beoefenen van bepaalde takken van sport risico´s met zich meebrengt en (vervolg)schade die ten
gevolge van de beoefening van sportactiviteiten georganiseerd door SAG, voor eigen risico neemt.
SAG is niet aansprakelijk voor schade aangericht door deelnemers aan derden. SAG is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige tekortkoming in accommodaties of gebruikmaking
hiervan.
Art. 11. Overmacht
SAG houdt zich het recht voor een activiteit af te gelasten in overmacht situaties. Onder
overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de
uitvoering van de activiteit wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door
SAG niet vermeden kan worden en zij niet, op grond van de wet de overeenkomst of
maatschappelijke opvatting, voor haar rekening moet komen. In dat geval is zij gerechtigd zonder
rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de activiteit voor de duur van de verhindering op te
schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden zonder dat SAG in dat geval tot enige
schadevergoeding of boete gehouden is. Indien en voor zover SAG haar verbintenissen door
overmacht niet kan nakomen, is de opdrachtgever de daarmee overeenkomstige prijs niet
verschuldigd. De reeds betaalde bedragen zullen door SAG aan de opdrachtgever worden
terugbetaald.
Art. 12. Toepasselijk recht
De overeenkomsten tussen SAG en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
Sportadviesgroep 2020